ANBI

Algemene gegevens

Baptistengemeente Emmen De Wegwijzer
Meerstraat 36
7815 XH Emmen
0591-648915
info@wegwijzeremmen.nl
RSIN-nummer: 810050602
KvK-nummer: 76441997


Doelstelling Baptistengemeente Emmen De Wegwijzer

Baptistengemeente “De Wegwijzer” te Emmen.
Vastgelegd in de statuten van 27 juni 2022.
De Baptistengemeente “De Wegwijzer” te Emmen is een zelfstandige gemeente.
In Nederland als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van
artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
Het betreffende een artikel uit de statuten:
De gemeente belijdt Jezus Christus als haar fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige
Geest geïnspireerde Woord van God en dus het enige betrouwbare getuigenis van Gods openbaring.
Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als hoogste gezag voor geloof en leven.

Doel van de gemeente:
a. De grote daden van God te verkondigen naar de opdracht in 1 Petrus 2 : 9 en 10.
b. Elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en
dienstbetoon.

Bestuurssamenstelling.
Het dagelijks bestuur van Baptistengemeente “De Wegwijzer” bestaat uit:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester


De hoofdlijnen van ons beleidsplan

Baptistengemeente “De Wegwijzer” richt zich in 2021 op de wijk (Emmermeer) waar de kerk staat.
Daartoe houdt zij iedere zondag zondagochtenddiensten. Iedere zaterdag bidstond ter
voorbereiding op de zondag. Organiseert zij dit jaar 2 keer een Johan de Heer avond. Twee
evangelisatieavonden. Organiseert zij een Kerst Sing- inn zangdienst. Drie keer per jaar organiseert
zij informele 40+ avonden in de Basement. Buurtbewoners worden uitgenodigd voor bijzondere
diensten w.o. de feestelijke kerst- en kerkdiensten voor jong en oud.
Een tweede speerpunt voor 2021 is het pastoraat en onderwijs. Pastorale teams zijn opgericht en
opgeleid voor hun taak en de wijken zijn verdeeld.
Daarnaast krijgt het jeugd en jongeren werk speciale aandacht middels zondagschool en
jeugdactiviteiten, 10-zone en de Kids Praise Zone.
Ook de financiën zijn in 2021 een beleidspunt. D.w.z. er worden acties gehouden, w.o. een
oliebollen actie en mogelijk andere acties mede t.b.v. een bewust financieel beleid.


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt
de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten, zie:

Link 1: De gemeente als werkgever
https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Link 2: Salarisbrief 2023
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

Link 3: Spreekbeurtvergoeding
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.


Financiele verantwoording


Resultaat Resultaat Resultaat
2022 2021 2020
 €   €   € 
L A S T E N      
Personeelskosten                           73.979                           68.771                           71.466
(salaris en sociale lasten voorganger en koster,
  sprekers- en reiskosten)
Huisvesting                           24.453                           24.387                           23.683
(energie, onderhoud, rente en aflossing)
Overige kosten                           11.257                              8.879                           14.303
(bijdragen Unie, evangelisatie, jeugdwerk en zending,
  algemene kosten)
Resultaat                              3.471                           10.423                              5.231
                        113.160                         112.461                         114.683
B A T E N
Bijdragen                           84.922                           85.393                           86.089
Collecten en overige inkomsten                           28.237                           27.068                           28.595
                        113.160                         112.461                         114.683