Onze blijdschap en roeping

Wie zijn wij?

We zijn een zelfstandige baptistengemeente voor jong en oud en alles daartussen. We geloven dat de gemeente het huisgezin van God is en dat dit een bijzonder voorrecht is. Door het geloof word je geadopteerd in dit huisgezin en jong en oud trekken daar samen op. Elke zondag komen we bij elkaar om te zingen voor God en te luisteren naar Zijn Woord.

 

Wat geloven wij?

De Bijbel

Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. Onfeilbaar heeft de Heilige Geest mensen geïnspireerd Gods Woord foutloos neer te schrijven in de oorspronkelijke teksten. De canon bestaat uit de 39 boeken van het Oude Testament en 27 in het Nieuwe Testament. We wijzen de apocriefe boeken af als canoniek.

God

Wij geloven in de drieenige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is door wie de Schepping tot stand is gebracht in zes dagen. 

Wij geloven dat Jezus Christus na Zijn sterven en opstaan is opgevaren naar de hemel en daar nu gezeten is aan de Rechterhand van de Vader.

Wij geloven dat de Heilige Geest naar deze wereld is gekomen om te wonen in de gelovigen.

Wij geloven dat de Heilige Geest de gaven geeft om de gelovigen toe te rusten getuigen van Jezus te zijn.

Wij geloven dat de Heilige Geest de vrucht van de Geest in gelovigen uitwerkt tot eer van God.

Gods verlossingsplan

Wij geloven dat Jezus door God in deze wereld is gezonden om mensen te redden.

Wij geloven dat Jezus Christus door Zijn lijden, sterven en opstaan de zondeschuld van de mensen heeft betaald en de macht van de zonde en de dood heeft gebroken.

Wij geloven dat deze redding alleen mogelijk is door Jezus Christus.

De mens

Wij geloven dat de mens een zondige natuur heeft en dat de mens hierdoor schuldig staat tegenover God.

Wij geloven dat God ons oproept om tot een persoonlijke keuze te komen en Hem te ontvangen als Verlosser en Heer en Hem te volgen als antwoord op Gods liefde

Wij geloven dat Jezus Christus ons opdraagt om die persoonlijke geloofskeuze ook openbaar te belijden in de doop door onderdompeling.

De gemeente

Wij geloven dat het Gods bedoeling is dat gelovigen zich laten invoegen in het huisgezin van God om als levende stenen mee te helpen bij de bouw van een geestelijke tempel.

Wij geloven dat Jezus ons als gemeente opdraagt het avondmaal te vieren als een herinnering en getuigenis van Zijn verlossingswerk.

De missie van de gemeente

Wij geloven dat de gemeente geroepen is te getuigen van het evangelie in onze onmiddellijke omgeving en tot het uiterste der aarde.

Wij geloven dat de gemeente gemachtigd is namens God de mensen op te roepen tot bekering en geloof.

Wij geloven dat de gemeente nu al iets van Gods heerlijkheid mag tonen door elkaar te dienen en elkaar lief te hebben.

De toekomst

Wij geloven dat Jezus Christus terugkeert als Rechter van deze schepping om te oordelen de levenden en de doden.

Wij geloven dat de Heer terugkeert zoals Hij ging om Zijn gemeente tot Zich te nemen en zo zullen de gelovigen altijd met Hem zijn.

Wij geloven in het toekomstig herstel van Israël.

Wij geloven in een komend duizendjarig vredesrijk.

Wij geloven in de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 

Onze diepste blijdschap

We geloven dat God een plan heeft met jouw leven en dat begint bij de voet van het kruis. Daar stierf Jezus Christus, de Zoon van de levende God plaatsvervangend voor jou. Daar vond een eeuwige omwisseling plaats. Hij stierf zodat jij mag leven. En dan begint het leven waarin je alles in Gods handen legt en je leeft vanuit Zijn zorg voor jouw leven. Meer en meer gaat de Geest van God jou leren wat het is om voor Zijn eer te leven. En te doen wat Hij van jou vraagt (discipelschap). En het bijzondere is dat dit een diepe vrede en blijdschap geeft.

Wij vinden als gemeente onze diepste vreugde en blijdschap in de glorie van de Here Jezus Christus. Deze blijdschap gaat boven alles uit en bewerkt in ons een verlangen om te leven in volledige overgave aan God. Wij geloven dat de mens gemaakt is om Gods heerlijkheid te dragen. Door onze zonde schieten we hierin te kort (Romeinen 3:23). Door bekering en wedergeboorte worden wij weer spiegels van Gods heerlijkheid (Handelingen 2:38 & 2 Corinthiërs 3:18). Hierin ligt onze blijdschap en roeping (Filippenzen 3:7-8).

“Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.” (Efeziërs 3:21 NBG51)