ANBI

1: Baptisten Gemeente Emmen “de Wegwijzer

Vastgelegd in de statuten van 11 oktober 2001 en 31 januari 2002.

De Baptistengemeente “de Wegwijzer” maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:

Het betreffende artikel uit de statuten.

De gemeente belijdt Jezus Christus als haar fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God en dus het enige betrouwbare getuigenis van Gods openbaring. Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als hoogste gezag voor geloof en leven.

Doel van de gemeente:

  1. De grote daden van God te verkondigen naar de opdracht in 1 Petrus 2 : 9 en 10.
  2. Elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en dienstbetoon.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente: 810050602.

3. Contactgegevens

Meerstraat 36, 7815 XH Emmen

Telefoonnummer 0591-648915

www.wegwijzeremmen.nl

Fiscaal nummer: 810050602

4. Bestuurssamenstelling.

De kerkenraad van Baptistengemeente “de Wegwijzer” bestaat uit:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester (adviserend).

6 raadsleden

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Baptistengemeente “de Wegwijzer” richt zich in 2015 op de wijk (Emmermeer) waar de kerk staat. Daartoe houdt zij iedere zondag zondagochtenddiensten. Organiseert zij dit jaar 2 keer een Johan de Heer avond. Twee evangelisatieavonden. Organiseert zij een Kerst Sing- inn zangdienst. Drie keer per jaar organiseert zij 40 ++ avonden. Buurtbewoners worden uitgenodigd voor bijzondere diensten w.o. de feestelijke kerst kerktdiensten voor jong en oud.

Een tweede speerpunt voor 2015 is het pastoraat. Pastorale teams zijn inmiddels opgericht en opgeleid voor hun taak en de wijken zijn verdeeld.

Daarnaast krijgt het jeugd en jongeren werk speciale aandacht middels zondagschool en jeugdactiviteiten.

Ook de financiën zijn in 2015 een beleidspunt. D.w.z. er worden acties gehouden, w.o. een oliebollen actie en een bewust kosten beleid.

Baptistengemeente “de Wegwijzer” maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3 Het doel van de Unie is:

  1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

  2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

  3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

http://www.wegwijzeremmen.nl/ww2014/wp-content/uploads/2015/05/jaarverslag_ww_2014.doc

9. Financiële verantwoording

baten Begroting 2014 Werkelijk 2014 Begroting 2015
Bijdragen € 91.000 € 85.093 € 84.000
Collecten en overige inkomsten. € 26.350 € 25.787 € 30.000

totaal

€ 117.350 € 110.880 € 114.000
lasten
Personeelskosten € 75.850 € 72.291 € 75.500
Kosten Huisvesting

Overige kosten

€ 15.100

€ 27.400

€ 14.040

€ 26.164

€ 14.600

€ 23.900

totaal lasten

€ 118.350 € 112.495 € 114.000

Resultaat

€ – 1000,00 € -1.615 € 0

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

http://www.wegwijzeremmen.nl/ww2014/wp-content/uploads/2015/05/begroting_ww_2014.pdf