ANBI

1. Baptistengemeente “de Wegwijzer” te Emmen.
Vastgelegd in de statuten van 11 oktober 2001 en 31 januari 2002.
De Baptistengemeente “de Wegwijzer” maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in
Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
Het betreffende een artikel uit de statuten:
De gemeente belijdt Jezus Christus als haar fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige
Geest geïnspireerde Woord van God en dus het enige betrouwbare getuigenis van Gods openbaring.
Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als hoogste gezag voor geloof en leven.

Doel van de gemeente:
a. De grote daden van God te verkondigen naar de opdracht in 1 Petrus 2 : 9 en 10.
b. Elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en
dienstbetoon.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking
ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie
behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente: 810050602.

3. Contactgegevens.
Adres: Meerstraat 36, 7815 XH Emmen
Telefoonnummer: 0591-648915
website: www.wegwijzeremmen.nl
IBAN: NL91 INGB 0000 7052 21
Fiscaal nummer: 810050602

4. Bestuurssamenstelling.
De kerkenraad van Baptistengemeente “de Wegwijzer” bestaat uit:

 • Predikant
 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester (adviserend).
 • 10 raadsleden (inclusief predikant)

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen.
Baptistengemeente “de Wegwijzer” richt zich in 2020 op de wijk (Emmermeer) waar de kerk staat.
Daartoe houdt zij iedere zondag zondagochtenddiensten. Iedere zaterdag bidstond ter
voorbereiding op de zondag. Organiseert zij dit jaar 2 keer een Johan de Heer avond. Twee
evangelisatieavonden. Organiseert zij een Kerst Sing- inn zangdienst. Drie keer per jaar organiseert
zij informele 40+ avonden in de Basement. Buurtbewoners worden uitgenodigd voor bijzondere
diensten w.o. de feestelijke kerst- en kerkdiensten voor jong en oud.
Een tweede speerpunt voor 2020 is het pastoraat en onderwijs. Pastorale teams zijn opgericht en
opgeleid voor hun taak en de wijken zijn verdeeld.
Daarnaast krijgt het jeugd en jongeren werk speciale aandacht middels zondagschool en
jeugdactiviteiten, 10-zone en de Kids Praise Zone.
Ook de financiën zijn in 2020 een beleidspunt. D.w.z. er worden acties gehouden, w.o. een
oliebollen actie en mogelijk andere acties mede t.b.v. een bewust financieel beleid.

Baptistengemeente “De Wegwijzer” maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie is:
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

6. Beloningsbeleid.
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten, zie
link 1: https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever
link 2: https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Salarisadviezen-2018-v2.pdf
link 3: https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten.
De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten
Artikel 1

 1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
 2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het
  Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG
Artikel 2  

De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is.
Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente
en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL
Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. Onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen
  van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links, zie
link 1: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
link 2: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
link 3: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente.

Hieronder kunt u het verslag van de activiteiten van de gemeente in 2019 downloaden.

Momenteel niet beschikbaar.

9. Financiële verantwoording.

Baten Begroting 2020 Resultaat 2019 Begroting 2019
Bijdragen € 83.000 € 84.462 € 80.000
Collecten en overige inkomsten. € 23.600 € 26.027 € 24.500

Totaal baten

€ 106.600 € 110.489 € 104.500
Lasten
Personeelskosten € 70.900 € 67.975 € 68.900
Kosten Huisvesting

Overige kosten

€ 20.300

€ 15.400

€ 33.700

€ 14.173

€ 20.350

€ 15.250

Totaal lasten

€ 106.600 € 110.489 € 104.500

Resultaat

€ -5.359

10. Toelichting op de begroting.

Hieronder kunt u de toelichting op de begroting 2020 downloaden.

Momenteel niet beschikbaar.