ANBI

1. Baptistengemeente “de Wegwijzer” te Emmen.
Vastgelegd in de statuten van 11 oktober 2001 en 31 januari 2002.
De Baptistengemeente “de Wegwijzer” te Emmen is een zelfstandige gemeente.
In Nederland als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van
artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

Grondslag van de gemeente:
Het betreffende een artikel uit de statuten:
De gemeente belijdt Jezus Christus als haar fundament. Zij aanvaardt de Bijbel als het door de Heilige
Geest geïnspireerde Woord van God en dus het enige betrouwbare getuigenis van Gods openbaring.
Zij erkent en belijdt de Heilige Schrift als hoogste gezag voor geloof en leven.

Doel van de gemeente:
a. De grote daden van God te verkondigen naar de opdracht in 1 Petrus 2 : 9 en 10.
b. Elkaar op te bouwen in geloof, hoop en liefde en toe te rusten tot getuigenis en
dienstbetoon.

2. Contactgegevens.
Adres: Meerstraat 36, 7815 XH Emmen
Telefoonnummer: 0591-648915
website: www.wegwijzeremmen.nl
IBAN: NL91 INGB 0000 7052 21
Fiscaal nummer: 810050602

3. Bestuurssamenstelling.
De kerkenraad van Baptistengemeente “de Wegwijzer” bestaat uit:

  • Predikant
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester (adviserend).
  • Totaal 9 raadsleden (inclusief predikant)

4. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen.
Baptistengemeente “de Wegwijzer” richt zich in 2021 op de wijk (Emmermeer) waar de kerk staat.
Daartoe houdt zij iedere zondag zondagochtenddiensten. Iedere zaterdag bidstond ter
voorbereiding op de zondag. Organiseert zij dit jaar 2 keer een Johan de Heer avond. Twee
evangelisatieavonden. Organiseert zij een Kerst Sing- inn zangdienst. Drie keer per jaar organiseert
zij informele 40+ avonden in de Basement. Buurtbewoners worden uitgenodigd voor bijzondere
diensten w.o. de feestelijke kerst- en kerkdiensten voor jong en oud.
Een tweede speerpunt voor 2021 is het pastoraat en onderwijs. Pastorale teams zijn opgericht en
opgeleid voor hun taak en de wijken zijn verdeeld.
Daarnaast krijgt het jeugd en jongeren werk speciale aandacht middels zondagschool en
jeugdactiviteiten, 10-zone en de Kids Praise Zone.
Ook de financiën zijn in 2021 een beleidspunt. D.w.z. er worden acties gehouden, w.o. een
oliebollen actie en mogelijk andere acties mede t.b.v. een bewust financieel beleid.

5. Beloningsbeleid.
Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt
de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten, zie:

Link 1: De gemeente als werkgever
https://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Link 2: Salarisbrief 2021
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

Link 3: Spreekbeurtvergoeding
https://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

6. ANBI en Fiscaal nummer

Baptistengemeente de Wegwijzer is door de
Belastingdienst aangewezen als ANBI.
Het Fiscaal nummer is: 810050602

7. Verslag van de activiteiten van de gemeente.

Hieronder kunt u het verslag van de activiteiten van de gemeente in 2020 downloaden.

Momenteel niet beschikbaar.

8. Financiële verantwoording.

Begroting Resultaat Resultaat Resultaat
2022 2021 2020 2019
 €  €  €  €
L A S T E N
Personeelskosten                         74.100                         68.771                         71.466                         67.975
(salaris en sociale lasten voorganger en koster,
  sprekers- en reiskosten)
Huisvesting                         24.900                         24.387                         23.683                         33.700
(energie, onderhoud, rente en aflossing)
Overige kosten                         10.400                           8.879                         14.303                         14.173
(bijdragen Unie, evangelisatie, jeugdwerk en zending,
  algemene kosten)
Resultaat                                    –                         10.423                           5.231                          -5.360
                      109.400                       112.461                       114.683                       110.489
B A T E N
Bijdragen                         86.400                         85.393                         86.089                         84.462
Collecten en overige inkomsten                         23.000                         27.068                         28.595                         26.027
                      109.400                       112.461                       114.683                       110.489

9. Toelichting op de begroting.

Hieronder kunt u de toelichting op de begroting 2021 downloaden.

Momenteel niet beschikbaar.